Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Дистанционно обучение за Контрол на качеството

Как се извършва контрол на качеството в строителството

Дистанционно обучение за Контрол на качеството

Контролът на качество в строителството е свързано с много отговорности и знание. Тъй като строителството и ремонтът са дълги процеси, чийто продукт се ползва с години, изпълнението е изключително важно. А както всички знаят добрият продукт зависи от малките неща, които го съставят.

Контролът на качеството в строителството се извършва чрез специално обучено длъжностно лице, преминало адекватно дистанционно обучение по здравословни и безопасни условия на труд или както е по-известно ЗБУТ.

Имайки предвид, че качеството на вложените материали е ключова част в този бизнес, трябва да се знае, че следенето се извършва още в най-началния етап на започването на работа по конкретен обект. Обикновено всяка строителна фирма още със самото започване на своето съществуване има за цел да се регистрира в Камарата на строителите. Всеки, който е преминал през тази процедура знае, че тя е невъзможна без наличието на договор с лице по контрол на качеството.

Как се прилага на кратко наученото по време на обучението по ЗБУТ? В най-общи линии контролът на качеството е свързан с безопасността. Поради това лицето по контрол трябва да проучи много добре работата във всички нейни етапи и да разработи адекватен план за контрол на дейността на всички звена, който да представи пред ръководството.

Яснотата в работата позволява контролът да се осъществява във всяко звено по отделно и в съвместната им работа и сътрудничество като цяло. Всеки работник, който влиза или излиза от строителния обект, макар и за епизодична работа, трябва да го прави със знанието на отговорника по контрол на качеството, защото сработването и работата в екип е най-голямата гаранция за сигурни и здравословни безопасни условия на труд.

Всяко нещо се променя, условията на безопасността и оценката на риска също. Ето защо от лицето по контрол на качеството се изисква да оценява и оглежда ежедневно условията на труд, степента на тяхната сигурност и отношението към здравето и сигурността на персонала. Планът за сигурност трябва да се съгласува с ръководството на фирмата и на строителния обект. И тъй като лицето изпълняващо тази длъжност е най-добре запознато с условията на труд, то трябва и да дава предложения за подобряване на условията.