Дистанционно обучение на Координатор по БЗР в строителството

Дистанционно обучение на Координатор по ЗБУТ в строителството

Дистанционно обучение на Координатор по ЗБУТ в строителствотоКоординатор по здравословни и безопасни условия на труд

Всички действащи предприятия, организации и институции са задължени да създадат необходимите условия, гарантиращи здравето и живота на работниците и служителите им. За целта те назначават координатор, длъжностно лице, групи или комитети по условия на труд. И, тъй като в случая става дума за координатор по ЗБУТ, трябва да поясним неговата функция. Необходимо е той да е запознат със съвременните средства за безопасност, предпазващи от професионални травми, гарантиращи превенцията на професионални заболявания и произшествия при трудовия процес. В тесния смисъл на безопасни и здравословни условия на труд, се има предвид комплекс от мерки във всички области – организационни, технически, здравеопазване и т.н. Ако дори и един компонент от цялата програма за безопасност и здраве не е предвиден правилно, то тя няма пълноценно и ефикасно да изпълнява своето предназначение. Затова, координаторът по ЗБУТ трябва да бъде добър професионалист, с достатъчно опит.

Обновяването на необходимата информация се осъществява чрез непрекъснато следене на нормативните актове и промените в тях, чрез периодично обучение и опреснителни курсове. Всяка фирма или предприятие може да определи един доказал се професионалист, който чрез съответните професионални курсове, да бъде квалифициран в координатор. Удачен вариант в случая е онлайн обучението по безопасна и здравословна работа, защото то предлага индивидуален режим на обучение в удобно време.

Координаторът по ЗБУТ планира защитата на труда, мерките за нейното осъществяване и следи за тяхното правилно прилагане и изпълнение. С една дума, следи за охраната на труда.Затова, негово задължение е да познава отлично съответната производствена дейност, да координира дейностите по опазване живота и здравето на работещите. Да познава разпоредбите за безопасност на труда и да следи за тяхното качествено прилагане и изпълнение. Координаторът по БЗР съгласува своята работа с другите органи по безопасност на труда – длъжностни лица, групи и комитети по условия на труд или други, съществуващи в съответното предприятие или фирма съюзи или органи.